لینک مستقیم فایل(بررسی رابطه میزان حضور والدین در مدرسه با رشد اجتماعی و میزان استقلال دانش آموزان سال اول و دوم دبستان)

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده: 3 فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه: 3 بیان مساله: 5 اهمیت و ضرورت تحقیق: 8 اهداف تحقیق: 10 فرضیه های تحقیق: 10 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها و واژه ها 11 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق بخش اول: مبانی نظری رشد اجتماعی. 13 تعمیزان حضور والدین در مدرسه , رشد اجتماعی ,میزان استقلال دانش آموزان|41008140|mlr40092048|ام اِل
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل بررسی رابطه میزان حضور والدین در مدرسه با رشد اجتماعی و میزان استقلال دانش آموزان سال اول و دوم دبستان قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده: 3

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه: 3

بیان مساله: 5

اهمیت و ضرورت تحقیق: 8

اهداف تحقیق: 10

فرضیه های تحقیق: 10

تعریف نظری و عملیاتی متغیرها و واژه ها 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول: مبانی نظری رشد اجتماعی. 13

تعریف نظری رشد اجتماعی: 14

ضرورت رشد اجتماعی: 15

ارکان اجتماعی شدن: 17

ویژگیهای کودکان و نوجوانان‌ رشد یافته اجتماعی. 20

توصیه‌های کلی برای تقویت و شکوفایی رشد اجتماعی. 21

آثار طلاق بر رشد اجتماعی فرزندان. 25

مرزهای خانواده و رشد اجتماعی فرزندان. 26

نقش چند عامل در فرآیند رشد اجتماعی کودکان‌ (جامعه‌پذیری) 27

عوامل موثر بر جامعه‌پذیری. 28

نقش الگوهای روابط خانوادگی در رشد اجتماعی فرزندان. 35

نظریه‌های روان‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی. 38

نظریه هایی مربوط به رشد اجتماعی: 41

مراحل رشد اجتماعی: 43

بخش دوم : مبانی نظری مشارکت و حضور والدین در مدرسه. 45

مفهوم مشارکت و تأثیرات آن: 46

عوامل مؤثر در ارتباط خانه و مدرسه و موانع آن: 48

نظریات و دیدگاههای اندیشمندان درباره ارتباط خانواده و مدرسه. 61

1- نظریه روانی اجتماعی اریك اریكسون : 61

2 - نظریه روانشناسی اجتماعی آلفرد آدلر (1870) : 61

3- نظریه بین فردی روانپزشكی هری استاك سالیوان : 62

4- نظریه رفتار گرایی: نظریه دالرد و میلر : 62

5– نظریه یادگیری اجتماعی آلبرت بندورا : 62

نقش مشاركت مردم در اثر بخشی و ادارة بهتر مدارس.. 62

مروری بر تجربه سایر كشورهای جهان. 64

مروری بر تجربه ایران در زمینه مشاركت والدین و جوامع محلی در آموزش و پرورش.. 66

موانع و محدودیت های مشاركت والدین در مدارس.. 68

بخش سوم مبانی نظری عزت نفس و استقلال طلبی. 70

بخش چهارم :مروری بر تحقیقات انجام گرفته در ایران و خارج از ایران. 74

تحقیقات انجام گرفته در خارج از ایران. 74

تحقیقات انجام شده در ایران: 77

فصل سوم: روش تحقیق

روش‌ تحقیق. 83

جامعه آماری. 83

نمونه آماری و روش نمونه گیری. 83

روش جمع آوری داده ها 83

ابزار گردآوری اطلاعات.. 84

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 85

روش‌ها و آزمونهای آماری. 85

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

آمار توصیفی: 87

آمار استنباطی: 90

بررسی فرضیات تحقیق: 92

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

آزمون فرضیه ها: 98

محدودیت های تحقیق. 105

پیشنهادات.. 105

پیشنهادات كاربردی. 105

پیشنهادات پ‍ژوهشی. 107

منابع و ماخذ. 108

فهرست جداول

جدول(2-3)یک رده‌بندی دو بعدی از الگوهای نقش والدینی. 30

جدول (4-1):جدول توزیع فراوانی نمونه‌های مورد مطالعه برحسب جنسیت.. 88

جدول(2-4) توزیع فراوانی نمونه‌های مورد مطالعه بر حسب سن پدر 89

جدول(3-4) توزیع فراوانی نمونه‌های مورد مطالعه بر حسب سن مادر 90

جدول (4-4)توزیع فراوانی نمونه‌های مورد مطالعه بر حسب تحصیلات.. 91

جدول 4-5 نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق در فاصله اطمینان %95. 92

جدول(4-6) ضریب همبستگی بین حضور والدین با رشد اجتماعی و استقلال..............................93

جدول (4-7): آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه میزان حضور والدین با استقلال. 94

جدول(4-8) نمرات کسب شده توسط هر گروه در متغیر استقلال و آزمون همسانی واریانس ها 95

جدول (4-9) مقایسه دختران و پسران در متغیر استقلال. 95

جدول (4-10) نمرات کسب شده توسط هر گروه در متغیر رشد اجتماعی ها................................ 96

جدول (4-12)مقایسه دختران و پسران در متغیر رشد اجتماعی. 96

فهرست شکل ها

شكل(1-2-) تشویق نوجوانان برای شركت در جلسات گروهی، انجمنهای مذهبی،فرهنگی. 23

شكل(2-2) مدل جی بلسكی برای تاثیر خانواده بر رشد كودك.. 39

چکیده:

مطالعه حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بوده و هدف از انجام آن (مطالعه موردی شهرستان میناب) می باشد. جامعه آماری این تحقیق را والدین دانش آموزان اول و دوم دبستان که در سال تحصیلی 92-91 در دبستانهای شهرستان میناب درحال تحصیل می باشند را تشكیل می دهد، که تعداد آنها 8673 نفر می باشد. به علت پراکندگی جغرافیایی مدارس از بین تمام مدارس 50مدرسه به صورت تصادفی انتخاب و از بین 50 مدرسه تعداد 120نفر دانش آموز اول و دوم به صورت تصادفی –طبقه ای انتخاب گردید. برای گردآوری داده ها وسنجش متغیرها نیز از 3 پرسشنامه رشد اجتماعی واینلند، پرسشنامه میزان استقلال طلبی و پرسشنامه حضور والدین مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. در بخش آمار استنباطی از آزمونهای (ضریب همبستگی پیرسون و آزمونtمستقل) برای مقایسه بین متغیرهای مستقل و وابسته مورد استفاده قرار گرفت و برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. که نتایج نشان داد بین میزان حضور والدین در مدرسه با استقلال و رشد اجتماعی آموزان رابطه معنی داری وجود دارد. و همچنین بین دو گروه دختران و پسران در متغیر رشد اجتماعی و میزان استقلال اختلاف معناداری وجود ندارد.


مطالب دیگر:
📚كارآموزی شركت ماشین افزار کاوه📚مقاله طراحی فرش 68 ص📚كارآموزی دستگاههای اسپان باند ومنسوجات بی بافت📚تحقیق در مورد طراحی جلد کتاب📚تحقیق کسب و کار (تولیدی مبل)📚کارآموزی شرکت نیکو باف ساوه📚تحقیق با موضوع كارخانجات نساجی خوی📚تحقیق با موضوع كامپوزیت های تقویت شده با الیاف📚تحقیق باموضوع افتادگی الیاف📚مقاله درمورد صنعت گردشگری 85 ص📚تحقیق با موضوع ریخته گری📚تحقیق با موضوع روغنهای مصرفی📚تحقیق با موضوع دینامیک و ارتعاشات📚تحقیق با موضوع دنده های خورشیدی یا سیاره ای در جعبه دنده ها📚تحقیق با موضوع دستگاه ماهیچه گیر سرد📚تحقیق صادرات فرش ایران و اقتصاد مدرن ایران📚تحقیق با موضوع دستگاه CNC📚تحقیق شیوه بازیگری با توجه به سیستم استانیسلاوسکی 54 صفحه📚تحقیق با موضوع جوشکاری بریزینگ📚تحقیق با موضوع خطرات جوشكاری📚تحقیق در مورد سیری در پیدایش خط 34 ص📚تحقیق در مورد زیبایی شناسی در آثار سلطان محمد، هنرمند نقاش مکتب تبریز📚مقاله در مورد رمانتیسم Romantism📚تحقیق در مورد دستبافته های قشقایی📚مقاله رویکردهای هرمنوتیکی به هنر اسلامی