لینک مستقیم فایل(شيوع کودک آزاری و ارتباط آن با ویژگی¬های شخصیتی والدین دربین دانش آموزان مدارس راهنمایی)

شيوع کودک آزاری و ارتباط آن با ویژگی¬های شخصیتی والدین دربین دانش آموزان مدارس راهنمایی فرمت فایل: word تعداد صفحات: 118 فهرست مطالب چکیده فصل اول: کلیات پژوهش 1-1- مقدمه 1-2- بیان مسئله 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 1-4- اهداف کلی تحقیق 1-5- اهداف جزئی تشيوع کودک آزاری و ارتباط آن با ویژگی¬های شخصیتی والدین دربین دانش آموزان مدارس راهنمایی شهرستان اردبیل|30020441|mlr40092048|ام اِل
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل شيوع کودک آزاری و ارتباط آن با ویژگی¬های شخصیتی والدین دربین دانش آموزان مدارس راهنمایی قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.شيوع کودک آزاری و ارتباط آن با ویژگی¬های شخصیتی والدین دربین دانش آموزان مدارس راهنمایی

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 118

فهرست مطالبچکیدهفصل اول: کلیات پژوهش1-1- مقدمه1-2- بیان مسئله1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق1-4- اهداف کلی تحقیق1-5- اهداف جزئی تحقیق1-6- فرضیههای تحقیقفرضیه اصلی:فرضیه های فرعی:1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتیفصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش2-1-مقدمه2-2- شخصیت2-2-1-تاریخچه و تعاریف شخصیت2-2-2-عوامل بوجود آورنده شخصیت2-2-3-كیفیت تشكیل شخصیت2-2-4-تفاوت شخصیت با فطرت2-2-5-نظریه های شخصیت2-2-5-1- رویکرد زیستی2-2-5-2-نظریه کرچمر2-2-5-3- رویکرد روانکاوی2-2-5-4-کارل گوستاویونگ2-2-5-6-رویکرد رفتاری2-2-5-7-رویکرد یادگیری اجتماعی2-2-5-8-رویکرد شناختی2-2-6-طرح پنج عاملی شخصیت2-2-6-1-عصبیت یا شاخص بی ثباتی هیجانی(N)2-2-6-2-برونگرایی (E)2-2-6-3-باز بودن (O)2-2-6-4-توافق (A)2-2-6-5-وجدانی بودن (C)2-3-کودک آزاری و ابعاد آن2-3-1-تاریخچه کودک آزاری2-3-2-نظریه طرد- پذیرش2-3-3-نظریه مدل های موثر درونی2-3-4-مدل نظری همدلی و غفلت2-3-5-انواع کودک آزاری2-3-5-1-کودک آزاری جسمی2-3-5-2-كودك آزاري عاطفي2-3-5-3-کودک آزاری جنسی2-3-5-4-غفلت2-3-6-عوارض و پیامد های کودک آزاری2-4-پژوهش های انجام یافته در داخل و خارج کشورفصل سوم: روش شناسی تحقیق3-1-مقدمه3-2-روش تحقیق3-3-جامعه آماری3-4-نمونه و روش نمونه گیری3-5-ابزار پژوهش3-5-1- پرسشنامه 5 عاملی نئو فرم کوتاه (NEO-FFI)3-5-2- پرسشنامه کودک آزاری ( casrs)3-6-روش تجزیه وتحلیل داده هافصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و بیان نتایج حاصل4-1-ویژگی های جمعیت شناختی4-2-یافته های توصیفی4-3-یافته های استنباطیفصل پنجم: بحث و نتیجه گیری5-1-بحث و نتیجه گیری5-2-محدوديت هاي پژوهش5-3-پيشنهادات پژوهشيمنابعپیوست: آزمون هاپرسشنامه 5 عامل شخصیتیپرسشنامه کودک آزاری (مقیاس خودگزارشی)

چکیدهپژوهش حاضر با هدف بررسی شيوع كودك آزاري و رابطۀ آن با ویژگی¬های شخصیتی والدین دانش آموزان مدارس راهنمایی شهرستان اردبیل انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهرستان اردبیل و والدین آنها است كه در سال تحصيلي 92-1391 مشغول به تحصيل بودند. روش نمونه¬گیری در پژوهش حاضر، خوشه¬ای چند مرحله¬ای می¬باشد و تعداد نمونه به میزان 580 نفر كودك (290 نفر پسر و 290 نفر دختر) و والدین آنان انتخاب شد. روش اين پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي مي¬باشد. براي جمع¬آوري داده¬ها از پرسشنامه 5 عاملی نئو فرم کوتاه، پرسشنامه کودک آزاری استفاده شد. براي تجزيه و تحليل داده¬ها از روش همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره استفاده شد. يافته¬ها نشان داد كه پنج عامل شخصیتی والدین به طور معنی¬داری کودک آزاری را پيش بيني مي¬كند و به ترتیب سهم سازگاری، وجداني بودن، برونگرایی، انعطاف پذیری و روان رنجوری در پیش بینی کودک آزاری از بیشتر به کمتر است. نتایج در مورد شیوع کودک آزاری نیز نشان داد که آزار فیزیکی 27/3 (پسران 79/3، دختران 75/2)، آزار روان شناختی 96/3 (پسران 13/4، دختران 79/3) و غفلت 10/3 (پسران 41/2، دختران 79/3) شیوع دارد.

کلمات کلیدی: کودک آزاری، تیپ شخصیتي والدین، دانش آموزان

فصل اولکلیات پژوهش

1-1- مقدمهتاریخچۀ زندگی یک فرد در واقع مدتها پیش از تولد او آغاز می شود؛ زیرا تأثیر عوامل ژنتیکی و محیطی بیش از تولد آغاز می شوند. معمولاً رشد شخصیت را پس از تولد طی چند دوره مورد مطالعه قرار می دهند که عبارت اند از: دورۀ شیر خوارگی. (از تولد تا 2 سالگی)، دورۀ پیش دبستانی (2 تا 5 سالگی)، دورۀ کودکی میانه (6 تا 12 سالگی) و دوران بلوغ (13 تا 18 سالگی)، دورۀ بزرگسالی (50 تا 60 سالگی)، و دورۀ کهنسالی (از 60 سالگی به بعد).دورۀ شیرخوارگی از جهات گوناگون بر رشد شخصیت در دوره بزرگسالی تأثیر می گذارد، چرا که بیشتر ویژگیهای شخصیتی دوره های بعدی رشد را می توان در این دوره ردیابی کرد. همچنین نکتۀ جالب در این دوره آن است که حتی از نظر شخصیت در دوره نوزادی نیز بین کودکان مختلف تفاوتهای قابل توجهی مشاهده می شود که حاکی از تأثیرات متفاوت عوامل ژنتیکی و محیطی هستند؛ مثلاً وجود واکنش مانع محرک در بعضی نوزادان در نهایت منجر به اختلال شخصیتی در خود فرو روی می شود. از عواملی که در شخصیت فرد می¬تواند موثر باشد کودک آزاری است.کودک آزاری در ممالک مختلف از دیدگاههای مختلف قانونی، پزشکی و اجتماعی تعریف می شود و شامل هرگونه آسیب جسمی، روانی، جنسی، رفتارهای اهمال گرانه یا خشونت با فرد زیر 18 سال توسط فردی که مسئولیت رفاه و آسایش او را برعهده دارد می باشد بطوری که سلامت و آسایش کودک آسیب دیده یا به خطر بیفتد (هازارد ، 1988).

مطالب دیگر:
پاورپوینت برآورد میزان همگرایی تونل انتقال آب چهل‌چایپاورپوینت معماری به سبک ساختارشکنیپاورپوینت درمورد تعريف سلامت وبيماريپاورپوینت درمورد حقوق بازرگاني(رشته‌هاي علوم اجتماعي-حسابداري)پاورپوینت سقف های سبک متال دک (Sky 60 و Sky 80 )پاورپوینت درمورد بهداشت دهان و دندان پاورپوینت درمورد بهداشت استخرپاورپوینت درباره بهداشت مادر و نوزاد و نظام عرضه خدمات بهداشتی ودرمانی پاورپوینت درباره رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و فشارخون پسران دانش آموز چاقپاورپوینت درباره راه های افزایش شیر مادر و علت کم بودن شیر مادرپاورپوینت درباره بهداشت روانیپاورپوینت درباره مسئله ی بهینه سازی با چند تابع هدفپاورپوینت فرم وعملكردپاورپوینت فرم پاورپوینت فرهنگ و معماریپاورپوینت فرهنگسرای نیاورانپاورپوینت مرکزتحقیقات نیروی دریایی دربالیپاورپوینت ضوابط و معیارهای طراحی فرهنگسراپاورپوینت مسکن،حومه وشهرپاورپوینت معماري مساجد ایران و جهانپاورپوینت تحلیل بنای فرهنگسرای فرشچیان پاورپوینت مجموعه ی ورزشی شاهینشهرسازي ومعماري مردموارانهپاورپوینت فرهنگسرای هنرهای معاصر تهرانپاورپوینت معماری پرش کیهانی