لینک مستقیم فایل(عوامل مؤثر و نقش معلم و والدین در شكوفايي خلاقيت كودكان)

خلاقيت چيست ؟ خلاقيت برحسب فرايندتوليد،شخص ابتكاركيفيت بالا وتوليدي ناب (در فرايندي بين فردي ودرون فردي )نيز تعريف شده است در پرورش خلاقيت كودكان ، بايد برمفهوم فرآيند ، كه همان رشد وپرورش انديشه هاي ابتكاري است ، تأكيد كرد . زيرا ابتكار اساس توان خلعوامل مؤثر و نقش معلم و والدین در شكوفايي خلاقيت كودكان|30009363|mlr40092048|ام اِل
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل عوامل مؤثر و نقش معلم و والدین در شكوفايي خلاقيت كودكان قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

خلاقيت چيست ؟خلاقيت برحسب فرايندتوليد،شخص ابتكاركيفيت بالا وتوليدي ناب (در فرايندي بين فردي ودرون فردي )نيز تعريف شده است در پرورش خلاقيت كودكان ، بايد برمفهوم فرآيند ، كه همان رشد وپرورش انديشه هاي ابتكاري است ، تأكيد كرد . زيرا ابتكار اساس توان خلاق محسوب مي شود .وقتي مي خواهيم بفهميم كه منظور ازفرآيند چيست ، بهتر اين است كه ابتدا همان طور كه گيلفورد بيان كرده است ، بين تفكر همگرا وتفكر واگرا تفاوت قايل شويم .مسائل مربوط به تفكر همگرا غالباً يك جواب درست دارند ؛درحاليكه مسائل مربوط به تفكر واگرا مستلزم ارائه راه حلهاي متعدد به همت حل كننده است كه البته بايد خيلي نو وبديع ،باكيفيت بالا وقابل اجرا باشد .براي اين كه درك درستي ازخلاقيت كودكان به دست آوريم بايد خلاقيت را ازهوش تميز دهيم، وارد ،اظهارات نگران كننده اي درباره اين كه آيا بايد خلاقيت كودكان را ازساير توانايي هاي شناختي آنان تميز داد ، بيان كرده است.مطالعات اخيرنشان مي دهد كه عناصرخلاقيت،با هوش تفاوت واقعي دارند . اصطلاح "سرآمد"غالبا براي نشان دادن افراد داراي هوش بهربالا بكار مي رود .اما والاچ اعتقاد دارد كه هوش وخلاقيت مستقل ازهم اند وكودكان بسيار خلاق هم مي توانند باهوش باشند وهم نباشند.خلاقيت ازحدي كه توصيف شد فراتر مي رود وبا قريحه هاي موسيقيايي وهنري نيز ارتباط پيدا مي كند.ازاين منظر قريحه يعني دارا بودن درجه عالي از مهارت هاي فني فردي كه دريك زمينه تخصص يافته است ، بنابراين يك هنرمند مي تواند بطور شگفت انگيزي صاحب مهارت هاي فني باشد ؛ اما ممكن است درايجاد هيجان ازطريق يك تابلو نقاشي موفق نباشد .خوب است كه بدانيم خلاقيت براساس شواهد موجود فقط درقالب موسيقي هنر ، يا نويسندگي ظاهر نمي شود ؛بلكه درتمام فضاي آموزشي ، علمي ، اجتماعي وساير حوزه ها قابل رؤيت است .اكثر ابزارهاي اندازه‌گيري خلاقيت به سنجش سيالي انديشه مي پردازند . تكاليف مربوط به سيالي انديشه نيازمند آن است كه كودكان براي پاسخ به يك مسأله خاص ، پاسخ هاي زيادي بدهند ؛ نظير آنچه درتكنيك يورش مغزي انجام مي شود.به طور كلي سيالي انديشه شاخص مهمي در فرآيند خلاقيت تلقي مي شود.امكان دارد درتكاليف يورش مغزي پاسخ هاي كودكان عادي يا ابتكاري باشد ؛ ولي با ادامه كار ، توان خلاقه كودكان افزايش مي يابد .به اين ترتيب وقتي ازكودك 4ساله اي مي خواهيم كه تمام چيزهاي قرمز رنگ رانام ببرد،درمي يابيم كه او نه تنها قادر است واگن‌ها ، ماشين هاوميوه ها رانام ببرد؛ بلكه به آبله مرغان ودست سرمازده نيز اشاره خواهد كرد.درپرورش خلاقيت كودكان بايد به فرآيند يعني توليد انديشه هاتوجه كرد.فردبزرگساليكه انديشه هاي متنوع كودكان رادرمحيطي فارغ از ارزشيابي مي پذيرد به آنها كمك مي‌كند افكار و انديشه هاي بيشتري توليد كنند يا به سوي مرحله اي حركت كنند كه خودسنجي ناميده مي شود همانطور كه توانايي خودسنجي كودك رشد مي كند موضوع كيفيت انديشه ها وتوليد بيشتر آنها اهميت پيدا مي كند.درسنين كودكي بايد برفرآيند خودسنجي كودكان تأكيد كرد.زيرا براي آنان كشف تواناييهاي‌هايشان درتوليد ،ارزشيابي ومرور انيديشه ها وافكار،براساس ارزشيابي صورت گرفته شده ، اهميت دارد .ارزشيايبي انديشه هاي كودكان به وسيلة ديگران ومحك زدن توليدات ناب آنها براساس يك ملاك رابايد به دوران نوجواني وبزرگسالي واگذار كرد.چرا بايد موضوع خلاقيت رادركودكان مطالعه كرد؟كودكان ازنظرهوش همانند نيستند وخلاقيت برابري ندارند . ولي تمام آنان كارها كارها ورفتارهايي انجام مي دهند كه برهوش ذاتي وتوان خلاقه درآنها دلالت دارد . خلاقيت را بايد اساساً شكلي ازحل مسأله فرض كرد ؛ البته نوع ويژه اي از حل مسأله كه درآن براي مسائل به آساني پاسخي پيدا نمي شود .به سخني ديگر خلاقيت پيدا كردن پاسخ هاي غير معقول وغير متعارف براي يك مسأله است .خلاقيت دوويژگي ديگر تحتعنوان انطباق پذيري وانعطاف پذيري ذهني رانيز شامل مي گردد .اين دو ويژگي همان نوع مهارتهايي هستند كه به نظر مي رسد در دانش آموزان كمتر ديده مي شود.چه چيزي بربروز خلاقيت تأثير مي گذارد ؟براي كودكان وجود يك فضاي بدون ارزشيابي عاملي مهم دراجتناب ازچيزي محسوب مي شود .كه ترفيتگر ازآن تحت عنوان (پاسخ هاي صحيح تثبيت شده )ياد كرده است.دردوران كودكي ،كودكان ازطريق فرآيند اجتماعي شدن وتعليمات دوران دبستان به سوي همرنگي پيش رانده مي شوند.تحقيقات نشان داده است كه درصد پاسخ هاي ابتكاري در تكاليف سيالي انديشه ازحدود50% دربين كودكان 4ساله به 25% درخلال دروه دبستان مي رسدوسپس ازاين مقداربه حدود 50% دردوره دانشجويي افزايش مي‌يابد . بنابراين مهم است كه كودكان فرصت بدهيم تا تفكر واگراي خودرانشان دهند وبه جاي يك راه حل ، بريافتن راه حل هاي متعدد تأكيد كنيم .پاداش يا مشوق هانيز بافرآيند خلاقيت كودكان تداخل پيدا مي كند.با آن كه پاداش برتعداد پاسخ هاي مربوط به تكاليف سيالي انديشه مؤثر نيست ، كيفيت پاسخ ها وانعطاف پذيري آنها راتحت تأثير قرار مي دهد ومي كاهد .به سخن ديگر پاداش دادن به كودكان ازتوانايي آنها براي رفتن ازطبقه اي به طبقه ديگر ازپاسخ ها مي كاهد .درحقيقت هرقيد بيروني (پاداش ، جايزه و.....) سبب كاهش انعطاف پذيري مي شودمطالعات ديگر نشان داده است كهبا دستورالعملهاي داراي ساختار (طريقه ساخت و....) همراه باشد ازانعطاف پذيري كودكان 4 ساله مي كاهد.درمواردي نيز ، دستورالعملهاي داراي ساختار فقط شيوه اجرا را بيان مي دارند . به هرحال معلمان بايد توجه داشته باشند كه مسأله ساختار در (پاسخ‌هاي كودكان ) موضوعي بسيار ظريف وحساس است .تحقيقات نشان مي دهد كه كودكاني كه ظاهراً خلاق هستند اغلب با بازي هاي تخيلي مشغول اند وبيشتر با عوامل دروني تحريك مي شوند تا عوامل بيروني نظير پاداش يا مشوق.

چگونه بايد خلاقيت كودكان راتشويق كرد؟1. محيطي به وجود آوريد كه كودك فرصت جستجو وبازي پيدا كند ومحدوديتي بي نتيجه براي اونگذاريد.2. تلاش نكنيد ساختار مربوط به الگوهاي كودك راتغيير دهيد درعوض انديشه هاي اورا انطباق پذير كنيد .3. انديشه ها وافكارغيرمعمول كودكان رابااظهارات مناسب براي حل مسائل واگرا تشويق كنيد .4. درتمام قسمتهاي كلاس يا برنامه هاي آموزشي خود ، از حل مسأله خلاق استفاده كنيد . ازمسائل همانطور كه به طور طبيعي درزندگي روزمره اتفاق مي‌افتند استفاده كنيد .5. به كودكان اجازه دهيد تمام شرايط ممكن رابراي بررسي يك مسأله درنظر بگيريد واز انديشه هاي عادي به سوي افكار ابتكاري حركت كنيد.6. براصل فرآيند بيش ازتوليد تأكيد كنيد.عوامل مؤثر درشكوفايي خلاقيت كودكانچرا بعضي ازكودكان خلاق هستند ، درحالي كه برخي ديگر نيستند ؟ازآنجا كه خلاقيت نوعي توانايي ذهني است ، شايد دروهلة نخست چنين به نظر برسد كه خلاقيت بايد ماهيتي موروثي داشته باشد .مطالعات انجام شده درمورد دوقلو هاي همسان ونا همسان اين نظريه راتأييد نمي كند.اين مطالعات حاكي ازاين واقعيت است كه ازنظر تفكر واگرا دوقلوي هاي ناهمسان همان قدر مشابه يكديگرند كه دوقلو هاي ناهمسان .اين يافته مهم حاكي ازدواصل مهم زير است : 1 نقش عوامل ژنتيكي دررشد خلاقيت (اگرنقشي داشته باشد ) بسيار ناچيز است .2 محيط خانوادگي نقش بسيار مهمي در شكل گيري خلاقيت كودكان ايفا مي كند("پلومين"،1990).مطالعات انجام شده درمورد تأثير محيط خانواده نشان مي دهدكه والدين كودكان خلاق ويژگي همنوايي رامردود مي دانند ومعتقدند كه كودكان راآن گونه كه هستند بايد پذيرفت ،كنجكاوي ذهني آنان راشكوفا كرد وبه آنان فرصت وآزادي داد تا علايق خودشان رابروز دهند وعميقاً به آنها بپردازند .شايد اين يافته هاي علمي به ما كمك كنند كه اين واقعيتها راتوجيه كنيم كه چرا كودكان خلاق بازيگوش تر وخيالي ترند ، علايق فراواني دارند وبا وجود اين ، درمقايسه با كودكان ديگر ، نگران نمره هاي بسيار بالا يا مورد تأييد بزرگسالان قرار نگرفتن نيستند.(شافر،1996).مطالب دیگر:
🔥دیدگاه پیاژه در گستره اصلاحات در آموزش و پرورش🔥رابطه معلم و دانش آموز🔥راهكارهای ایجاد انگیزه در دانش آموزان و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی🔥رضایت شغلی و بهره وری🔥رموز موفقیت در درس و تحصیل🔥پاور پوینت برنامه ریزی برای مراقبت های بهداشتی اولیه PHC🔥نقش مراکز آموزشی پیش از دبستان در ایجاد آمادگی کودکان برای ورود به نظام رسمی آموزش و پرورش🔥تحقیق در مورد روانشناسی تربیتی🔥روش بحث در کلاس🔥روش های مطالعه و برنامه ریزی🔥روش های تدریس🔥روشهاى آموزش انفرادى (individual instruction)🔥روش‌هاى مربیان در مدرسه به‌ منظور ایجاد خلاقیت🔥نحوه تهیه گزارشهای مورد نیاز یك آموزشگاه🔥نظارت و راهنمایی آموزشی🔥نظام آموزشی پاکستان🔥نظام آموزشی چین🔥نظریه های یادگیری🔥نقش خلاقیت و نوآوری در پیشرفت دانش آموزان‌🔥بررسی علل فرار دختران🔥بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مدارس عادی و غیر انتفاعی🔥بررسی عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی🔥بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران🔥بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت🔥جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی